Všeobecné obchodné podmienky

Článok I.

Úvodné ustanovenie

1.1 Spoločnosť Beladea, s.r.o. , so sídlom Zámocká 32, 811 01 Bratislava, IČO: 45 927 481, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, odd. Sro, vložka číslo: 68831/B, DIČ: 2023168488, tel. kontakt: 0944 915 207 (ďalej len „predávajúci“) vydáva v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a zákona 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“), ktoré upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim prostredníctvom internetovej stránky www.zapisnicek.sk (ďalej len „internetová stránka“).

1.2 Tieto VOP sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. V prípade, že predávajúci a kupujúci uzatvoria písomnú kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odlišné od VOP, budú ustanovenia kúpnej zmluvy uprednostnené pred VOP. Súčasťou týchto VOP je tiež Reklamačný poriadok zverejnený na stránke www.zapisnicek.sk.

1.3 Zoznam tovaru na internetovej stránke, je katalógom tovaru bežne dodávaného predávajúcim, ktorý obsahuje najmä textové označenie tovaru a informáciu o aktuálnej cene tovaru (ďalej len „zoznam tovaru“); predávajúci nezaručuje okamžitú dostupnosť všetkých uvedených tovarov uvedených v zozname tovaru. Dostupnosť tovaru bude pre kupujúceho potvrdená na základe dopytu kupujúceho.

1.4 Orgán dozoru: Slovenská obchodná inšpekcia (SOI), Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, Prievozská 32, P. O. Box 5, 820 07 Bratislava 27, odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa, tel. č.: 02/ 58272 172, 02/58272 104, fax. č.: 02/ 58272 170.

Článok II.

Spôsob uzatvárania kúpnych zmlúv

2.1 Návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy je úplná objednávka kupujúceho adresovaná predávajúcemu.

2.2 Objednávku možno uskutočniť

a) vyplnením a odoslaním elektronického formulára na internetovej stránke predávajúceho (ďalej len „elektronická objednávka“),

b) formou e-mailovej objednávky realizovanej odoslaním e-mailovej správy na e-mailovú adresu predávajúceho info@zapisnicek.sk (ďalej len “e-mailová objednávka”)

(ďalej spolu ako „objednávka“).

2.3 Objednávka kupujúceho obsahuje najmä

a) identifikačné údaje kupujúceho v rozsahu meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu kupujúceho, resp. obchodné meno/názov, sídlo, IČO, DIČ a IČ DPH ak je kupujúcim podnikateľ,

b) emailovú adresu a/alebo telefónne číslo kupujúceho,

c) presné označenie druhu a množstva objednaného tovaru podľa údajov v zozname tovaru,

d) dodacie a fakturačné údaje.

2.4 Elektronickú objednávku je kupujúci oprávnený realizovať vyplnením a odoslaním elektronického formulára na internetovej stránke predávajúceho.

2.5 E-mailovú objednávku je kupujúci oprávnený realizovať odoslaním e-mailu na e-mailovú adresu predávajúceho info@zapisnicek.sk.

2.6 Potvrdeniu objednávky predchádza overenie dostupnosti objednaného tovaru, platných cien a termínu dodania tovaru predávajúcim. V prípade, že je objednaný tovar nedostupný, alebo cena objednaného tovaru sa odlišuje od ceny tovaru uvedenej v zozname tovaru (ďalej len „iná cena“), je predávajúci povinný o tejto skutočnosti kupujúceho po prijatí objednávky informovať. V prípade zistenia inej ceny má predávajúci povinnosť vyžiadať si od kupujúceho súhlas so zmenou kúpnej ceny objednaného tovaru. Súhlas so zmenou kúpnej ceny je vyjadrený okamihom jeho doručenia na e-mailovú adresu predávajúceho. Až udelením súhlasu kupujúceho so zmenou kúpnej ceny objednaného tovaru a následným potvrdením objednávky predávajúcim sa zmluvný vzťah považuje za uzavretý.

2.7 Do okamihu uzavretia kúpnej zmluvy je kupujúci oprávnený objednávku odvolať a to odoslaním odvolania objednávky na e-mailovú adresu predávajúceho. Odvolanie objednávky musí obsahovať identifikáciu kupujúceho, jeho e-mailovú adresu, dátum objednávky, presnú špecifikáciu tovaru s uvedením jeho množstva. V prípade odvolania objednávky predávajúci neúčtuje kupujúcemu žiadne penále ani iné poplatky.

2.8 Objednávka zaniká:

a) jej odvolaním zo strany kupujúceho v zmysle bodu 2.7 týchto VOP,

b) odmietnutím objednávky kupujúceho predávajúcim.

2.9 Potvrdenie objednávky je včasné vyhlásenie predávajúceho adresované kupujúcemu, v ktorom potvrdzuje, že objednávku kupujúceho prijíma. Potvrdenie elektronickej a e-mailovej objednávky nadobúda účinnosť okamihom jeho doručenia na e-mailovú adresu kupujúceho uvedenú v objednávke. Potvrdenie objednávky možno odvolať, ak odvolanie dôjde kupujúcemu najneskôr súčasne s jej potvrdením. Mlčanie alebo nečinnosť predávajúceho neznamenajú potvrdenie objednávky.

2.10 Kúpna zmluva je uzavretá okamihom účinnosti potvrdenia objednávky, t.j. doručením e-mailu o potvrdení objednávky na e-mailovú adresu kupujúceho. Predmetom uzavretej kúpnej zmluvy je záväzok predávajúceho dodať kupujúcemu objednaný tovar do určeného miesta dodania a záväzok kupujúceho tovar v mieste dodania v dohodnutom čase prevziať a zaplatiť zaň kúpnu cenu a vzniknuté náklady.

2.11 Akákoľvek zmena objednávky po uzavretí kúpnej zmluvy je návrhom na zmenu obsahu kúpnej zmluvy a je možná len po vzájomnej dohode kupujúceho a predávajúceho. Návrh na zmenu obsahu kúpnej zmluvy nie je predávajúci povinný akceptovať.

Článok III

Práva a povinnosti zmluvných strán

3.1. Predávajúci je povinný dodať kupujúcemu objednaný tovar v dohodnutom množstve, kvalite a lehote a zabaliť ho alebo vybaviť na prepravu spôsobom potrebným na jeho uchovanie a ochranu.

3.2. Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny a nákladov vynaložených na dodanie tovaru.

3.3 Kupujúci je povinný:

a) prevziať objednaný tovar v dohodnutom čase v mieste dodania,

b) zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti vrátane nákladov na dodanie tovaru,

c) potvrdiť v dodacom liste prevzatie tovaru svojím podpisom alebo podpisom osoby oprávnenej prevziať tovar,

d) nepoškodzovať dobré obchodné meno predávajúceho.

Článok IV

Dodacie podmienky

4.1 Dodacia lehota, v ktorej je predávajúci povinný dodať kupujúcemu objednaný tovar je uvedená v potvrdení objednávky (ďalej len „dodacia lehota“). O predĺžení dodacej lehoty uvedenej v potvrdení objednávky je predávajúci povinný kupujúceho bezodkladne informovať (ďalej len „predĺžená dodacia lehota“).

4.2 Pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak, dodacia lehota začína plynúť odo dňa prijatia objednávky predávajúcim; v prípade bezhotovostnej úhrady kúpnej ceny kupujúcim začína dodacia lehota plynúť odo dňa pripísania kúpnej ceny na účet predávajúceho s uvedením správneho variabilného symbolu.

4.3 Zmluvné strany sa dohodli, že predávajúci je povinný dodať kupujúcemu objednaný tovar najneskôr lehote 60 dní odo dňa potvrdenia objednávky v prípade už vydaných titulov.

4.4 Záväzok predávajúceho dodať tovar je splnený odovzdaním objednaného tovaru kupujúcemu alebo oprávnenej osobe v mieste dodania tovaru uvedenom v potvrdení objednávky; Oprávnenou osobou je osoba, odlišná od kupujúceho, uvedená v objednávke ako osoba, ktorej má byť objednaný tovar odovzdaný (dodacie údaje). Uvedenie mena oprávnenej osoby v objednávkovom formulári sa považuje za jej splnomocnenie na prevzatie objednaného tovaru.

4.5 Spolu s tovarom obdrží kupujúci, resp. oprávnená osoba doklad o kúpe, ktorý zároveň slúži ako záručný list a dodací list.

4.6 Záväzok predávajúceho dodať tovar sa považuje za splnený aj v prípade, ak predávajúci bol pripravený odovzdať tovar kupujúcemu, alebo oprávnenej osobe v dohodnutom mieste a čase, resp. ak mu v ňom umožní prevzatie tovaru a kupujúci, resp. oprávnená osoba si tovar neprevezme z iných dôvodov ako sú dôvody na strane predávajúceho.

4.7 V prípade, ak si kupujúci, resp. oprávnená osoba tovar neprevezme a tovar sa vráti predávajúcemu späť, je predávajúci oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť a od kupujúceho požadovať náhradu nákladov na dodanie tovaru. Ustanovenia článku 8 týchto VOP o odstúpení od kúpnej zmluvy sa uplatnia primerane.

4.8 V prípade, ak si kupujúci, resp. oprávnená osoba tovar v dohodnutom mieste a čase neprevezme a predávajúci vykoná na základe žiadosti kupujúceho opätovný pokus o jeho doručenie, akékoľvek náklady vzniknuté a/alebo spojené s opätovným doručovaním objednaného tovaru znáša kupujúci; žiadosti kupujúceho o opätovné doručenie objednaného tovaru nie je predávajúci povinný vyhovieť.

4.9 Predávajúci je oprávnený vyzvať kupujúceho na prevzatie tovaru aj pred uplynutím dodacej lehoty.

4.10 V prípade, ak z dôvodov na strane predávajúceho nebude objednaný tovar kupujúcemu dodaný v dodacej lehote, príp. v predĺženej dodacej lehote, je kupujúci oprávnený od uzavretej kúpnej zmluvy odstúpiť; v prípade, ak kupujúci zaplatil predávajúcemu pred odstúpením od zmluvy kúpnu cenu, alebo jej časť, je predávajúci povinný vrátiť kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu alebo jej časť v lehote 15 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy. Ustanovenia článku 8 týchto VOP o odstúpení od kúpnej zmluvy sa uplatnia primerane.

Článok V

Platobné podmienky

5.1 Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu dohodnutú v kúpnej zmluve (ďalej len „kúpna cena“). Kúpna cena vždy zahŕňa DPH a je stanovená v mene Euro. Ak nie je uvedené inak, cena tovaru bude účtovaná podľa cenníka uvedeného v zozname tovaru platnom v deň objednania tovaru.

5.2 Kúpna cena zahŕňa náklady vynaložené na dodanie objednaného tovaru.

5.3 Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu v lehote dohodnutej v kúpnej zmluve, najneskôr však pri prevzatí tovaru; záväzok kupujúceho zaplatiť kúpnu cenu je pri bezhotovostnej úhrade kúpnej ceny splnený okamihom pripísania kúpnej ceny na účet predávajúceho.

5.4 Kupujúci je oprávnený zvoliť si niektorý z nasledovných spôsobov úhrady kúpnej ceny :

a) platba v hotovosti pri prevzatí tovaru od kuriéra, príp. poštového doručovateľa,

b) platba vopred bezhotovostným bankovým prevodom na účet predávajúceho.

5.5 V prípade úhrady kúpnej ceny bezhotovostným bankovým prevodom na účet predávajúceho bude kupujúcemu doručená faktúra obsahujúca všetky relevantné platobné údaje, ktoré je kupujúci povinný pri platbe zadať správne a to najmä číslo účtu predávajúceho a pridelený variabilný symbol umožňujúci identifikáciu platby kupujúceho. Kupujúci berie na vedomie, že v prípade uvedenia nesprávneho variabilného symbolu nemusí elektronický systém priradiť pripísanú platbu k jeho objednávke. Odoslaním objednávky kupujúci vyjadruje súhlas s vystavením a zaslaním faktúry v elektronickej forme.

5.6 Všetky akcie uvedené v zozname tovaru sú platné do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom produkte nie je uvedené inak.

Článok VI

Nadobudnutie vlastníctva a prechod nebezpečenstva škody na tovare

6.1 Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením celej kúpnej ceny predávajúcemu.

6.2 Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v okamihu, keď predávajúci splní svoj záväzok dodať kupujúcemu tovar v zmysle bodu 4.4 a 4.6 tých VOP.

Článok VII

Ochrana osobných údajov

7.1 Osobné údaje kupujúceho, ktorý je fyzickou osobou spracúva predávajúci v rozsahu, spôsobom a za účelom, ktorý je v súlade s ustanoveniami zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“).

7.2 Predávajúci spracúva osobné údaje kupujúceho v rozsahu: krstné meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, e-mailová adresa, fakturačná adresa, adresa dodania tovaru, kontaktné telefónne číslo za účelom uzavretia a plnenia kúpnej zmluvy a plnenia záväzkov vyplývajúcich z kúpnej zmluvy, alebo v súvislosti s ňou, ako aj v predzmluvných vzťahoch s kupujúcim; spracúva ich najmä pri vybavovaní objednávok, vystavovaní faktúr, doručovaní objednaného tovaru, evidencii objednávok a kúpnych zmlúv, pri vybavovaní prípadných reklamácií, a pod. Na takéto spracúvanie osobných údajov kupujúceho nie je v zmysle ustanovení zákona o ochrane osobných údajov potrebný súhlas kupujúceho ako dotknutej osoby.

7.3 Predávajúci spracúva osobné údaje kupujúceho v rozsahu titul, meno, priezvisko a adresa kupujúceho v poštovom styku s kupujúcim – predovšetkým pri doručovaní objednaného tovaru kupujúcemu; osobné údaje kupujúceho v uvedenom rozsahu predávajúci poskytne spoločnostiam, ktorých predmetom činnosti je zasielateľstvo, príp. výkon poštovej prevádzky a to najmä Slovenská pošta, a.s., so sídlom Partizánska cesta 9, Banská Bystrica 975 99, IČO: 36 631 124 za účelom doručovania objednaného tovaru kupujúcemu. Na takéto spracúvanie osobných údajov kupujúceho nie je v zmysle ustanovení zákona o ochrane osobných údajov potrebný súhlas kupujúceho ako dotknutej osoby.

7.4 Kupujúci odoslaním objednávky vyjadruje predávajúcemu súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov v rozsahu krstné meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, e-mailová adresa, adresa dodania tovaru a kontaktné telefónne číslo za účelom zasielania marketingových informácií formou e-mailu odoslaného na e-mailovú adresu kupujúceho, formou sms odoslanej na tel. číslo kupujúceho, alebo volaním na tel. číslo kupujúceho. Kupujúci udeľuje predávajúcemu súhlas so spracovaním osobných údajov na uvedený účel na dobu 10 rokov odo dňa ich poskytnutia predávajúcemu (ďalej len „doba platnosti súhlasu“). Súhlas so spracovaním osobných údajov na tento účel, resp. so zasielaním marketingových informácií je kupujúci oprávnený kedykoľvek odvolať a to doručením vyhlásenia o odvolaní súhlasu so spracovaním osobných údajov na e-mailovú adresu predávajúceho. Predávajúci po uplynutí doby platnosti súhlasu, alebo po obdržaní odvolania súhlasu so spracúvaním osobných údajov zabezpečí bezodkladne blokovanie a likvidáciu osobných údajov kupujúceho.

7.5 Predávajúci spracúva osobné údaje dotknutých osôb osobne, ako aj prostredníctvom spoločností, ktoré sú v zmluvnom vzťahu s predávajúcim a predmetom ich činnosti je príprava, balenie, odosielanie zásielok, zasielateľstvo a poskytovanie poštových služieb.

7.6 Predávajúci vyhlasuje, že bude spracúvať len správne, úplné, a podľa potreby aktualizované osobné údaje dotknutých osôb, zabezpečí, aby sa osobné údaje spracúvali a využívali výlučne spôsobom, ktorý zodpovedá vymedzenému účelu, po splnení účelu ich spracúvania zabezpečí ich likvidáciu, osobné údaje dotknutých osôb bude spracúvať v súlade s dobrými mravmi, a zabezpečí, aby nedošlo k ich neoprávnenému sprístupneniu, poškodeniu, zničeniu, strate, zmene, alebo akémukoľvek inému neprístupnému spôsobu spracúvania.

7.7 Kupujúci čestne vyhlasuje, že disponuje predchádzajúcim písomným súhlasom oprávnenej osoby so spracúvaním jej osobných údajov za účelom uzavretia kúpnej zmluvy a plnenia predmetu kúpnej zmluvy a je oprávnený tieto osobné údaje poskytnúť predávajúcemu, príp. iným subjektom povereným vybavením objednávky, príp. vykonávajúcim dodanie tovaru. Práva dotknutej osoby platia pre oprávnenú osobu primerane.

7.8 Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že bol poučený o svojich právach dotknutej osoby:

7.8.1 Kupujúci má právo kedykoľvek požiadať o aktualizáciu, doplnenie, alebo opravu svojich osobných údajov a to zaslaním žiadosti na e-mailovú adresu predávajúceho.

7.8.2 Kupujúci má právo na základe písomnej žiadosti od predávajúceho vyžadovať

a) potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o ňom spracúvané,

b) informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu stanovenom zákonom o ochrane osobných údajov,

c) presné informácie o zdroji, z ktorého predávajúci získal jeho osobné údaje na spracúvanie,

d) zoznam osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

e) opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

f) likvidáciu jeho osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil,

g) likvidáciu jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,

h) blokovanie jeho osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak predávajúci spracúva osobné údaje na základe jeho súhlasu.

7.8.3 Kupujúci má právo na základe písomnej žiadosti u predávajúceho namietať voči

a) spracúvaniu jeho osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jeho súhlasu a žiadať ich likvidáciu,

b) využívaniu jeho osobných údajov v rozsahu titul, meno, priezvisko a adresa na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo

c) poskytovaniu jeho osobných údajov v rozsahu titul, meno, priezvisko a adresa na účely priameho marketingu.

7.8.4 Kupujúci je oprávnený pri podozrení, že jeho osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, podať o tom oznámenie Úradu na ochranu osobných údajov.

Článok VIII

Odstúpenie od kúpnej zmluvy

8.1 Odstúpením od kúpnej zmluvy sa kúpna zmluva od začiatku zrušuje.

8.2 V zmysle zákona 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o predaji tovaru na diaľku“) je kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru a to v súlade s Poučením o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy zverejneným na internetovej stránke www.zapisnicek.sk Avšak v zmysle zákona o predaji tovaru na diaľku kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom je najmä:

a) predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa;

b) predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,

c) predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil;

d) predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom,

e) poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.

8.3 V odstúpení od zmluvy je potrebné uviesť Vaše meno a priezvisko, e-mail, číslo objednávky, popis objednaného tovaru, ako aj číslo účtu na účely vrátenia platby. Pre zachovanie právnej istoty a preukázateľnosť odvolania objednávky, resp. odstúpenia od zmluvy Vám odporúčame, aby ste nám odstúpenie od zmluvy zaslali v listinnej podobe poštou na adresu Beladea, s.r.o. , Zámocká 32, 811 01 Bratislava, prostredníctvom elektronickej pošty na adresu odstupenie@zapisnicek.sk.

8.4 V prípade odstúpenia od zmluvy prostredníctvom elektronickej pošty je predávajúci povinný zaslať kupujúcemu e-mail potvrdzujúci prijatie odstúpenia od zmluvy.

8.5 Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty na odstúpenie od zmluvy. Odstúpením kupujúceho od zmluvy sa zmluva od začiatku zrušuje.

8.6 Po odstúpení od zmluvy je predávajúci povinný:

a) prevziať tovar späť od kupujúceho, pričom kupujúci je povinný zaslať tovar na adresu: Beladea, s.r.o. , Zámocká 32, 811 01 Bratislava. Odporúčame Vám tovar zaslať ako balík doporučenou zásielkou. Tovar nám neposielajte dobierkou, pretože dobierku neprevezmeme. Do balíka priložte kópiu daňového dokladu, ktorý sme Vám poslali s tovarom,

b) vrátiť kupujúcemu bez zbytočného odkladu, najneskôr však v lehote 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou.

8.7 Predávajúci nie je povinný uhradiť kupujúcemu dodatočné náklady, ak si kupujúci výslovne zvolí iný spôsob doručenia tovaru, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil kupujúci, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim.

8.8 Predávajúci si vyhradzuje právo zadržať vrátenie kúpnej ceny až do momentu vrátenia tovaru kupujúcim, príp. preukázania zaslania tovaru predávajúcemu. V prípade vrátenia poškodeného tovaru a/alebo tovaru, ktorého hodnota je znížená v dôsledku takého zaobchádzania ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru, predávajúci vráti kupujúcemu kúpnu cenu zníženú o náhradu škody spôsobenej na tovare. Pohľadávka predávajúceho na náhradu škody zanikne započítaním oproti pohľadávke kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny. Kúpnu cenu, resp. jej zvyšok po znížení o náhradu škody vráti predávajúci kupujúcemu bankovým prevodom na ním určený účet, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodneme inak.

8.9 Kupujúci je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť predávajúcemu. Lehota podľa prvej vety sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty. Náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci.

8.10 Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy najmä z nasledovných dôvodov:

a) vypredanie zásob tovaru,

b) dlhodobej nedostupnosti tovaru,

c) ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ objednaného tovaru prerušil výrobu alebo vykonal tak závažné zmeny, ktoré predávajúcemu znemožnili splnenie povinnosti dodať kupujúcemu objednaný tovar,

d) z dôvodu vyššej moci,

e) ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od predávajúceho spravodlivo požadovať nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote dohodnutej v súlade s týmito VOP a/alebo v cene, ktorá je uvedená v zozname tovaru,

f) ak pri bezhotovostnej platbe na účet predávajúceho kupujúci nezaplatil kúpnu cenu v lehote 7 dní od potvrdenia objednávky,

g) ak si kupujúci, resp. oprávnená osoba tovar neprevezme a tovar sa z tohto dôvodu vráti predávajúcemu späť,

h) ak sa výrazným spôsobom zmenila cena, za ktorú predávajúci tovar nakupuje.

8.11 Odstúpenie predávajúceho od zmluvy je účinné dňom, keď je odstúpenie doručené kupujúcemu s tým, že pre odstúpenie postačuje doručenie odstúpenia od zmluvy vo forme e-mailu. Už zaplatenú kúpnu cenu vráti predávajúci kupujúcemu v lehote 14 dní od odstúpenia od zmluvy bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne inak.

8.12 Odstúpenie predávajúceho od zmluvy sa však nedotýka nároku predávajúceho na náhradu škody spočívajúcej najmä v nákladoch vynaložených v súvislosti s márnym pokusom o dodanie tovaru kupujúcemu.

8.13 Akékoľvek svoje nároky voči kupujúcemu je predávajúci oprávnený uspokojiť z peňažných prostriedkov zaplatených kupujúcim a vrátiť mu sumu zníženú o svoje nároky.

Článok IX

Reklamačný poriadok (zodpovednosť za vady, záruka, reklamácie)

9.1 Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má tovar pri jeho prevzatí kupujúcim a tiež za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí tovaru v záručnej dobe (záruka), pokiaľ sa nejedná o veci, ktoré sa rýchlo kazia alebo o použité veci.

9.2 Podrobnosti o právach kupujúceho vyplývajúcich zo zodpovednosti za vady a postup pri reklamácii tovaru upravuje reklamačný poriadok, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť týchto VOP. Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že si reklamačný poriadok prečítal a v celom rozsahu s ním súhlasí a zároveň potvrdzuje, že bol riadne informovaný o podmienkach a spôsobe reklamácie tovaru vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť, a o vykonávaní záručných opráv v súlade s ust. § 18 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z . z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.

Článok X

Záverečné ustanovenia

10.1 Tieto VOP nadobúdajú účinnosť dňom 01.10.2014

10.2 Akékoľvek zmeny týchto VOP nadobúdajú účinnosť dňom ich zverejnenia na internetovej stránke predávajúceho www.zapisnicek.sk

10.3 Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto VOP. Povinnosť písomného oznámenia zmeny týchto VOP je splnená umiestnením na internetovej stránke predávajúceho www.zapisnicek.sk.

10.4 Odoslaním objednávky kupujúci potvrdzujúce, že

• sa oboznámil s týmito VOP, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy a plne s nimi súhlasí,

• bol poučený o svojom práve odstúpiť od kúpnej zmluvy,

• bol poučený o svojich právach ako dotknutej osoby v zmysle zákona o ochrane osobných údajov a

• všetky ním uvedené údaje sú pravdivé, a

• predávajúci včas a riadne splnil svoje informačné povinnosti podľa ustanovení zákona o predaji tovaru na diaľku.

10.5 V prípade, ak je kúpna zmluva uzatvorená v písomnej forme, akákoľvek jej zmena musí mať písomnú formu.

10.6 Zmluvné strany sa dohodli, že komunikácia medzi nimi bude uskutočňovaná najmä vo forme e-mailových správ. Prejav vôle doručovaný formou odoslania e-mailovej správy sa považuje za doručený okamihom dôjdenie správy do e-mailovej schránky adresáta.

10.7 Na vzťahy neupravené týmito VOP sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov a zákona o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji. Na vzťahy, ktoré vznikli medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorý je podnikateľom, sa vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka. Tieto VOP sa v časti práv a povinností vyplývajúcich zo zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho nevzťahuje na kupujúceho, ktorý je právnická osoba alebo fyzická osoba podnikateľ. Na kupujúceho, ktorý je spotrebiteľom sa nevzťahujú ustanovenia týchto VOP, ktoré sú v rozpore s kogentným ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov na ochranu spotrebiteľa (napr. zákon o ochrane spotrebiteľa, zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov).

10.8 Tieto VOP nadobúdajú voči kupujúcemu účinnosť okamihom odoslania objednávky kupujúceho predávajúcemu.

10.9 Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že si tieto VOP prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí a že tieto VOP a ich podmienky a ustanovenia sa budú vzťahovať na všetky kúpne zmluvy, uzavreté na akejkoľvek internetovej stránke e-shopu, ktorú prevádzkuje predávajúci, na základe ktorej predávajúci dodá tovar prezentovaný na predmetnej internetovej stránke kupujúcemu a na všetky vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim, vzniknuté najmä pri uzatváraní kúpnej zmluvy a reklamácii tovaru.

10.10 V prípade, že akékoľvek ustanovenie týchto VOP je alebo sa stane neplatným, neúčinným a/alebo nevykonateľným, nie je tým dotknutá platnosť, účinnosť a/alebo vykonateľnosť ostatných ustanovení týchto VOP, pokiaľ to nevylučuje v zmysle príslušných právnych predpisov samotná povaha takého ustanovenia.

Beladea, s.r.o.