Reklamačný poriadok

Článok I.
Úvodné ustanovenie

Spoločnosť Beladea, s.r.o. , so sídlom Zámocká 32, 811 01 Bratislava, IČO: 45 927 481, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, odd. Sro, vložka číslo: 68831/B, DIČ: 2023168488, tel. kontakt: 0944 915 207, (ďalej len „predávajúci“) vydáva v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a zákona 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov tento reklamačný poriadok, ktorý zabezpečuje informovanie kupujúceho, ktorý je spotrebiteľom, o podmienkach a spôsobe uplatnenia práv zo zodpovednosti za vady tovaru zakúpeného cez e-shop predávajúceho umiestený na internetovej stránke internetového obchodu www.zapisnicek.sk (ďalej len „e-shop“).

Článok II.
Všeobecné ustanovenia

1. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaný alebo dodaný tovar pri jeho prevzatí kupujúcim; ak nejde o tovar, ktorý sa rýchlo kazí, alebo o použitý tovar, zodpovedá predávajúci za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí tovaru v záručnej dobe.

2. Predávajúci predovšetkým nezodpovedá:
a) pri použitom tovare za vady vzniknuté jeho použitím alebo opotrebením,
b) pri tovare predávanom za nižšiu cenu za vady, pre ktoré bola dojednaná nižšia cena,
c) za vady tovaru, ktoré vznikli v záručnej dobe v dôsledku bežného opotrebenia tovaru spôsobeného bežným používaním, nesprávnym či nadmerným používaním,
d) za vady tovaru ktoré vznikli nesprávnym skladovaním tovaru kupujúcim;
e) za vady tovaru, ktoré vznikli po uplynutí záručnej doby, príp. lehoty na použitie,
f) za vady tovaru, ktoré boli kupujúcim alebo treťou osobou spôsobené úmyselne,
g) za vady tovaru, ktoré vznikli v dôsledku živelnej katastrofy
h) za vady tovaru spôsobené najmä mechanickým poškodením, nesprávnym zaobchádzaním v rozpore z návodom na použitie a obvyklým spôsobom alebo iným neodborným zásahom.

3. Záručná doba pri tovare je 24 mesiacov. Ak je na predávanom tovare, jeho obale alebo k nemu pripojenom návode vyznačená lehota na použitie, neskončí sa záručná doba pred uplynutím tejto lehoty.

4. Záruku presahujúcu rozsah záruky ustanovenej zákonom môže predávajúci poskytnúť tiež vyhlásením v záručnom liste vydanom kupujúcemu alebo v zmluve; záručný list obsahuje obchodné meno predávajúceho, jeho sídlo, obsah záruky, jej rozsah a podmienky, dĺžku záručnej doby a údaje potrebné na uplatnenie záruky. Ak záručný list neobsahuje všetky náležitosti, nespôsobuje to neplatnosť záruky.

5. Pokiaľ predávajúci nevydá kupujúcemu pri predaji tovaru záručný list, na uplatnenie nárokov zo zodpovednosti za vady postačuje doklad o kúpe vystavený predávajúcim a odovzdaný kupujúcemu.

6. Záručná doba začína plynúť od prevzatia tovaru kupujúcim. V prípade, ak je kúpený tovar doručovaný kupujúcemu poštou, alebo kuriérskou službou začína záručná doba plynúť od prevzatia tovaru od kuriéra alebo poštového doručovateľa.

7. Kupujúci je povinný bezprostredne po prevzatí tovaru skontrolovať kompletnosť tovaru, ako aj dokladov vzťahujúcich sa na tovar (účtovný doklad o kúpe tovaru, záručný list, návod na použitie tovaru, príp. iný dokument týkajúci sa používania tovaru). Pri doručení tovaru kuriérskou službou alebo poštou je kupujúci povinný na mieste prevzatia tovaru spísať reklamačný protokol o zistených zjavných vadách – o nekompletnosti zásielky, mechanickom poškodení tovaru, resp. jeho obalu, príp. iných zjavných vadách. Pokiaľ tak neurobí, môže uplatniť nároky z chýb zistených pri tejto prehliadke, len keď preukáže, že tieto chyby mal tovar už v čase prevzatia tovaru. Neskoršie reklamácie týkajúce sa zjavných vád tovaru, zistiteľných pri prevzatí tovaru a nekompletnosti tovaru a dokladov, nemožno uznať a takáto reklamácia bude považovaná za neoprávnenú. Predávajúci za zjavené vady zistiteľné pri prevzatí tovaru a nekompletnosť odovzdaného tovaru a dokladov nezodpovedá ani v prípade, ak kupujúci nevyužije právo vykonať prehliadku tovaru pri jeho prevzatí.

8. Pred prvým použitím tovaru je kupujúci povinný oboznámiť sa so záručnými podmienkami vzťahujúcimi sa na tovar a s návodom na použitie tovaru a dôsledne sa týmito informáciami riadiť.

Článok III.
Spôsob uplatnenia reklamácie

1. Reklamáciou sa rozumie uplatnenie zodpovednosti za vady tovaru alebo služby.

2. Kupujúci je oprávnený reklamovať iba vadný (chybný, poškodený) tovar, a nemá nárok na vrátenie alebo výmenu tovaru, ktorý je bez vád. Kupujúci má právo uplatniť si u predávajúceho záruku len na tovar, ktorý vykazuje chyby, ktoré zavinil výrobca, dodávateľ alebo predávajúci, vzťahuje sa naň záruka a bol zakúpený u predávajúceho

3. Ak nie je uvedené inak, tovar zakúpený cez e-shop je kupujúci oprávnený reklamovať na nasledovnej adrese:

Beladea, s.r.o.
Zámocká 32
811 01 Bratislava

(ďalej len „reklamačná adresa“)

4. Spolu s reklamovaný tovarom je kupujúci povinný predávajúcemu doručiť tiež originál dokladu o kúpe reklamovaného tovaru, príp. záručný list (ďalej spolu ako „príslušné doklady“), ako aj popísať dôvod reklamácie. V popise dôvodu reklamácie je kupujúci povinný určito a zrozumiteľne vymedziť reklamované skutočnosti, práva, ktoré si voči predávajúcemu zo zodpovednosti za vady uplatňuje, ako aj adresu (poštovú, a prípadne tiež e-mailovú) na účely komunikácie s predávajúcim a tiež telefonický kontakt (ďalej len „popis reklamácie“).

5. V prípade reklamácie realizovanej poštou, alebo kuriérskou službou je vhodné zasielať tovar spolu s príslušnými dokladmi na reklamačnú adresu ako doporučenú zásielku zreteľne označenú slovom „REKLAMÁCIA“. Tovar nám neposielajte dobierkou, nakoľko dobierku neprevezmeme – náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci. Reklamovaný tovar zasiela kupujúci predávajúcemu na vlastné náklady a nebezpečenstvo. Reklamovaný tovar musí byť čistý, kompletný a zodpovedať príslušným hygienickým predpisom a zásadám.

6. V prípade, ak bude kupujúcemu vystavený záručný list v ktorom je uvedený iný podnikateľ určený na opravu tovaru, ktorý je v mieste predávajúceho alebo v mieste pre kupujúceho bližšom, je kupujúci povinný uplatniť právo na opravu tovaru u tohto podnikateľa.

7. Práva zo zodpovednosti za vady zaniknú, ak sa vyššie uvedeným spôsobom neuplatnili v záručnej dobe bez zbytočného odkladu.

Článok IV.
Práva kupujúceho zo zodpovednosti za vady

1. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu odstrániť bez zbytočného odkladu a to najneskôr v lehote 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

2. Predávajúci je oprávnený vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadný tovar za bezvadný, alebo ak sa vada týka len jeho súčasti, vymeniť danú súčasť, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti; ak dôjde k výmene tovaru, začne plynúť nová záručná doba od prevzatia nového tovaru

3. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.

4. Ak ide o odstrániteľnú vadu, avšak kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady (aspoň 3-tí krát) po oprave alebo pre väčší počet vád (aspoň 3 vady) tovar riadne užívať, je kupujúci oprávnený požadovať výmenu tovaru, alebo má právo od zmluvy odstúpiť.

5. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť, a ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako tovar bez vady, má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo má právo od zmluvy odstúpiť.

6. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť, ktorá však nebráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako tovar bez vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny tovaru.

7. Ak predávajúci predáva vadný alebo použitý tovar za zníženú cenu z tohto dôvodu, kupujúci nie je oprávnený reklamovať vadu, pre ktorú bola cena znížená. Ak má však predmetný tovar so zníženou ďalšiu (inú) vadu, nesúvisiacu so zníženou cenou, má kupujúci namiesto práva na výmenu tovaru právo na primeranú zľavu.

8. Ak má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo právo na odstúpenie od zmluvy, záleží na kupujúcom, ktoré z týchto práv si uplatní. Len čo si však zvolí jedno z týchto práv, nemôže už túto voľbu sám jednostranne meniť.

Článok V.
Spôsob vybavenia reklamácie

1. Vybavením reklamácie sa rozumie ukončenie reklamačného konania odovzdaním opraveného tovaru, výmenou tovaru, vrátením kúpnej ceny tovaru, vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru, písomná výzva na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie.

2. O prijatí reklamácie je predávajúci povinný vydať kupujúcemu potvrdenie. Potvrdením o prijatí reklamácie sa rozumie najmä kópia reklamačného protokolu so záznamom o prijatí reklamácie alebo kupujúcemu adresovaná správa obsahujúca písomné vyrozumenie o prijatí reklamácie. Potvrdenie o prijatí reklamácie môže byť kupujúcemu odoslané na e-mailovú, alebo poštovú adresu uvedenú kupujúcim na účely komunikácie v popise reklamácie a to najneskôr spolu s písomným potvrdením o vybavení reklamácie.

3. Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Viazaný je pri tom rozhodnutím kupujúceho o tom, ktoré z práv v zmysle článku IV si uplatňuje.

4. O určení spôsobu vybavenia reklamácie je predávajúci oprávnený informovať kupujúceho odoslaním správy na e-mailovú, alebo poštovú adresu uvedenú kupujúcim na účely komunikácie v popise reklamácie.

5. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar.

6. O vybavení reklamácie je predávajúci povinný vydať kupujúcemu písomné potvrdenie do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Písomným potvrdením o vybavení reklamácie sa rozumie kópia reklamačného protokolu so záznamom o vybavení reklamácie alebo kupujúcemu adresovaná správa obsahujúca písomné vyrozumenie o vybavení reklamácie. Potvrdenie o prijatí reklamácie môže byť kupujúcemu odoslané na e-mailovú, alebo poštovú adresu uvedenú kupujúcim na účely komunikácie v popise reklamácie.

7. Ak kupujúci uplatní reklamáciu tovaru počas prvých 12 mesiacov od kúpy, predávajúci môže vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia; bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemožno od kupujúceho vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením; odborným posúdením je vyjadrenie znalca, alebo stanovisko vydané autorizovanou, notifikovanou alebo akreditovanou osobou, alebo stanovisko osoby oprávnenej výrobcom na vykonávanie záručných opráv.

8. Ak kupujúci uplatní reklamáciu tovaru po 12 mesiacoch od jeho kúpy a predávajúci ju zamietne, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže kupujúci zaslať tovar na odborné posúdenie. Ak je tovar zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak kupujúci odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný kupujúcemu uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.

Článok VI.
Záverečné ustanovenia

1. Na právne vzťahy upravené týmto reklamačným poriadkom sa vzťahujú právne predpisy platné na území Slovenskej republiky. Tento reklamačný poriadok vzťahuje len na vzťahy, ktoré vznikli medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorý je spotrebiteľom v zmysle zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov. Zodpovednosť predávajúceho za vady tovaru, vrátane záruky za akosť, pri vzťahoch, ktoré vznikli medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorý nie je spotrebiteľom v zmysle zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov, sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513 /1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov..

2. Tento reklamačný poriadok sa vzťahuje na všetky zmluvy uzavierané na diaľku prostredníctvom prostriedkov komunikácie ako je najmä adresovaný list, adresovaná tlačovina, neadresovaná tlačovina, ponukový katalóg, inzercia v tlači s formulárom objednávky, automatické telefónne zariadenie, telefón, videofón, fax, videotex (mikropočítač a televízna obrazovka) s klávesnicou alebo obrazovkou reagujúcou na dotyk, rozhlas, televízia pri predaji cez telefón alebo elektronická pošta, ako aj na všetky zmluvy uzavierané medzi predávajúcim a kupujúcim, ak je ich predmetom predaj tovaru alebo poskytnutie služby predávajúcim.

3. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu tohto reklamačného poriadku. Zmena reklamačného poriadku je účinná odo dňa umiestnenia jeho nového znenia na internetovej stránke www.zapisnicek.sk.

4. Tento reklamačný poriadok nadobúda účinnosť dňa 01.10.2014


Beladea, s.r.o.